ABALIOĞLU AİLESİ ETİK İLKELERİ VE DEĞERLERİ

 

Abalıoğlu Holding olarak grubumuzun kuruluşundan itibaren sahiplendiğimiz “güven” ve “dürüstlük”, vazgeçmeyeceğimiz ilkelerimizdir.

Sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefimiz için kaynaklarımızı ve varlıklarımızı verimli kullanmaya kararlıyız.

Buradan hareketle çağdaş yönetim sistemlerini uygulayıp kaliteli mal ve hizmetler üretmeyi hedefliyoruz.

Çalışmalarımızı, Abalıoğlu Ailesi’nin 1941 yılından beri oluşturduğu iş yapma kültürü ile “Önce İnsan” ve “Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma” ilkeleri doğrultusunda sürdürmekteyiz.

Kuruluşumuzdan itibaren hem ekonomik kazanç elde etmek hem de sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde eğitim, kültür, sanat, doğa ve çevre konularında farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızın değerlerine saygılıyız.

Bu bağlamda tüm ortaklarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve davranışlarda, paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde yol gösterici olması amacıyla Abalıoğlu Grubu Etik İlkeleri ve Uygulama Prensipleri hazırlanmıştır. Tüm Abalıoğlu Grubu ortakları ve çalışanlarından beklenen, grubun kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlarla “Abalıoğlu” isminin saygınlığını ve grubun kurumsal yapısının güvenilirliğini korumak ve geliştirmektir.

Etik kurallara uygunluğun sağlanması, etik değerlerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, etik kuralların ihlallerinin önlenmesi için oluşturulan Abalıoğlu Holding Etik Kurulu, Abalıoğlu Grubu Etik İlkeleri ve Uygulama Prensiplerini esas alacaktır.

Sevgilerimizle,

Abalıoğlu Holding AŞ Yönetim Kurulu

 

 

Abalıoğlu Ailesi Etik İlkeleri

 

Etik ilkelere yönelik anlayışımız aşağıda özet olarak sunulmaktadır; 

 • Gerek yurt içinde gerek yurtdışında, faaliyet gösterdiği her alanda geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ederiz. 
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına ve Anayasanın temel ilkelerine bağlı kalırız. Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde bu ilkeleri benimsediğimizi gösteririz. 
 • Hukukun üstünlüğü prensibine inanırız, yasalara uygun davranırız, her türlü yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğine inanırız ve bu özelliğimizden asla taviz vermeyiz. 
 • Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer 3. kişilerden zorunlu olarak alınması gereken bilgilerle birlikte yalnızca, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğümüz kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. 
 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük ve adil olmak öncelikli değerlerimizdir. 
 • Ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere kurum ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve karşılaştırılabilir olmak üzere kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını sağlarız. 
 • Hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm diğer paydaşlarımız, profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya ve “Abalıoğlu” markasını toplum nezdinde iyi temsil etmeye özen gösteririz. 
 • Tüm paydaşlarımıza ırk, din, dil, milliyet ve cinsiyete bakmaksızın eşit davranırız. 
 • Hissedarlarımızın hak ve çıkarlarını hukuki zorunluluk haricinde de koruruz. 
 • Kararlarımızı; sürdürülebilirliğe öncelik vererek, hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda ve ekonomik kriterler ışığında alırız. 
 • Velinimetimiz, aynı zamanda çözüm ortağımız olan müşterilerimiz öncelikli ve değerlidir. Onlarla birlikte kazanmayı, karşılıklı güven ve memnuniyeti hedefler, görüş ve önerilerini dikkate alırız. 
 • Tedarikçilerimizin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olur ve onları koruruz. 
 • Tüm rakiplerimizle ilişkilerimizi yürütürken, çalışma ilkelerimizin esaslarına sadık kalırız. Faaliyetlerimizin haksız rekabete yol açmasına izin vermeyiz. Bu tür faaliyette bulunanları da hoş görmeyiz. 
 • Kendi seçimlerimizle sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanlarız. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır. 
 • Eğitim, kültür, doğa, çevre ve sosyal yardımlaşma konularındaki çalışmalarımızı kuruluşunu sağladığımız dernek ve vakıflarımızla kurumsal olarak yürütürüz. İnsanlık için eğitimin çok önemli olduğuna inanır, özellikle ülkemiz genç nüfusunun eğitim düzeyinin yükseltilmesi için çalışırız. 
 • Çalışanlarımızın şirket çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmasını bekleriz. Çalışanlarımız unvanını, makamını ve kurum bilgilerini kendisine veya yakınlarına kazanç sağlamak için kullanamaz. 
 • Çalışanlar kurum faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 
 • Kuruma ait bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm bağlı kuruluşlarımızın ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur. 
 • Gizli bilgiler, yargı kararları ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz. Çalışanlar görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak kurumu bağlayıcı açıklamada bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez. Konu kurum çalışanının yetki ve bilgisinin dışında ise ilgili birim veya personele yönlendirir. Kurum adına açıklamada bulunacak kişiler yönetim tarafından belirlenir. 
 • İş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeyiz. Ürün maliyeti de üretim artışı da bu konulardan daha önemli değildir. 
 • Kuruma ait iş yerlerinde sağlık ve iş güvenliği risklerine karşı mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için gerekli bütün önlemler alınır. 
 • Riskleri azaltmak için politikalar geliştirilerek, elde edilen sonuçlar, geçerli standartlara göre kontrol edilip bu güvenlik önlemlerinin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. 
 • İnsan en değerli kaynağımızdır. Bu bağlamda çalışanlarımızın tüm haklarına saygılı davranırız, onlara değer veririz. 
 • Kişilere saygı çoğulculuğu, diğer kültürleri ve her etnik kökenden insanı kabul etmeyi gerektirir. Kişilere saygı karşısındakini dinlemeye, önerilerini değerlendirmeye, bilgilendirmeye, açıklama yapmaya ve diyalog kurmaya hazır olmak demektir. Bu bağlamda çalışanlarımızı etnik kimlik, din, dil, ırk, renk, cinsiyet gibi özelliklerine göre ayırmayız. Önyargısız ve hoşgörülü davranırız. Her insanın onurunun yüceliğine inanırız. Gerek sözel gerekse fiziksel şiddeti ve cinsel tacizi kabul edilemez davranışlar olarak görürüz. 
 • Kurumda kaynak ve malzeme kullanımında gereken özeni gösteririz, her alanda tasarrufunu birinci planda tutarız. 

 

 

Abalıoğlu Ailesi Ortak Değerleri

 

Ortak değerlerimiz iş ahlakımızın, yönetim anlayışımızın ve yaşam felsefemizin özüdür. 

Tüm değerlerimizin temelinde "Önce insan" ve "Toplumdan aldığını büyüterek toplumla paylaşma" ilkelerimiz bulunmaktadır. 

Abalıoğlu Ailesi olarak bizler;

 • Toplumdaki saygınlığımıza titizlikle sahip çıkarız. 
 • İnsanın en değerli varlık olduğuna inanır, etnik kimlik, din, dil, ırk, renk, cinsiyet gibi özelliklerine göre ayırmayız. 
 • İnsan onurunu zedeleyecek hiçbir davranışı kesinlikle kabul etmeyiz. 
 • Hayata kalıcı değerler katabilmek için alın teriyle çalışan, kimseyi aldatmayan, azimli, uzlaşmacı, sağduyulu insanlarız. 
 • Şeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, yasalara uyan, etkin ve verimli çalışan, hedefleri olan kişileriz. 
 • Adil, dürüst, istikrarlı, iş ahlakı sahibi bireyler olarak emanetlere, sırlara, söz ve taahhütlerimize sonuna kadar bağlıyız.
 • Kişi ve kurumlarla olan tüm ilişkilerimizde ön yargısız ve hoşgörülü olmaya özen gösterir; karşılıklı sevgiyi, saygıyı, güveni esas alarak tarafların kazanmasını ve memnuniyetini hedefleriz.
 • Tüm ilişkilerimizde hakkaniyet ölçülerinde hareket eden, başkalarının hakkına saygılı, kendi haklarını koruyan, değer üreten iyi niyet kuralları çerçevesinde çözüm yaratan insanlar olmayı hedefliyoruz. 
 • Kurumlarımızın çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üzerinde tutmayı ilke olarak benimsemiş insanlarız. 
 • Kültürlerarası diyalogun gücüne inanır, uluslararası paydaşlarımızın yerel değerlerine saygı duyarız. 
 • Kendi seçimlerimizle sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, bunun için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan insanlarız. 
 • Eğitimin insanlık için çok önemli olduğuna inanır, özellikle ülkemiz genç nüfusunun eğitim düzeyinin arttırılmasına katkı sağlarız. 
 • Dünyamızın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı bilinciyle her türlü israfın önlenmesi gerektiğine inanır; doğanın, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için gönüllü olarak çalışırız. 
 • İstihdam yaratmanın, ekonomiye katkı sağlamanın çevreyi kirletme hakkı vermediği bilinciyle çevre dostu teknolojiler kullanırız. 

Bizler;

Kurucumuz Cafer Sadık Abalıoğlu’nun iş hayatına başladığı 1941 yılından bu yana oluşan, bizim de içselleştirdiğimiz yukarıda yazılı Abalıoğlu Ailesi ortak değerleriyle bugünlere geldik.

Benimsediğimiz tüm bu ilke ve değerlerimizle örtüşen, küresel sorunların çözümünü ve çalışma yaşamındaki ortak insani değerlerin korunmasını amaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini 2007 yılında imzaladık.

Kurumlarımızın bu “Ortak Değerlerimiz” ışığında ailemize, ülkemize, insanlığa nesiller boyu hizmet etmesini hedefliyoruz. 

 

Abalıoğlu Ailesi