CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG  “VAY BE PROJELERİ” ÖDÜL SİSTEMİ 
  
  
GENEL  
Grubumuzdaki şirketlerimizde yapılan iyileştirme ve yenilikçi projeleri yapan kişi ve takımları takdir ve teşvik amacı ile detayları aşağıda verilen ödül sistemi uygulamaya konmuştur. Bu ödüllendirme her yıl yapılacaktır. İlk ödül 2008 yılı içinde uygulamaya konulmuş projeleri kapsayacaktır. 
 
PROJELERİN ÇALIŞMA ALANLARINA ÖRNEKLER
 
Genel prensip olarak şirketlere katkı sağlayacak her türlü alanda ve her türlü konuda proje yapılabilir. İyileştirici, verimliliği arttırıcı ve maliyetleri azaltıcı tüm projeler gibi. Örnek olması açısından aşağıdaki alanlardan bahsedilebilir.
 
Elektrik, doğal gaz, buhar, su kullanımını iyileştirecek projeler.
Üretim sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler.
IT sistemlerinde yapılan iyileştirmeler.
Pazarlama - satış sistemlerinde yapılan projeler.
Pazarlama - satış maliyetlerini azaltacak projeler.
Yeni pazar yaratma projeleri
Yeni ürün geliştirme projeleri.
Mali ve Finansal uygulamalarda yapılan projeler.
Karar destek sistemlerinde yapılan projeler.
İK uygulama projeleri.
Kalite iyileştirme projeleri.
Yeni teknoloji uygulama projeleri.
Yeni yatırım projeleri.
İşçi sağlıgı ve İş güvenliğini güçlendiren projeler.
Çevresel koşulları iyileştiren projeler.
Firma tanıtımını sağlayan projeler.
 
PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 
Projenin sağladığı ve sağlayacağı ekonomik kazanç.
Projenin sağladığı ekonomik kazancın devamlılığı.
Projenin uygulama kolaylığı.
Projenin teknik yapısının kompleksliği.
Projenin daha önce devreye alınmış projelerle bağlantısı.
Projenin İSİG ne katkısı.
Projenin ÇS na katkısı.
Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyetini arttırmak.
Not: İSİG ve ÇS’na katkısının ağırlık kazandığı projelerde sağlanan ve sağlanacak olan ekonomik kazanç ve bu kazancın devamlılığı değerlendirme kriterleri olarak dikkate alınmayacaktır.
 
 
ÖDÜL VERİLECEK KİŞİLER 
 
Ödül projeye katılan kişilere dağıtılacaktır. Projenin ödül alması durumunda ödülün proje grubundaki kişiler arasında dağılım formülü şirket yönetiminden ayrıca istenecektir.
Proje sunumunda projeye katkısı olan kişilerin kimler olduğu ve bu kişilerin projeye katkılarının neler olduğu detaylı olarak açıklanmalıdır.
  
ÖDÜL
 
Ödülün şekli, miktarı ve derece alan projelere dağıtımı Ödül Değerlendirme Komitesi teklifi ve Holding Yönetim Kurulu kararı ile yıllık olarak belirlenir.
Ödül Değerlendirme Komitesi Holding Yönetim Kuruluna sunacağı teklifini hazırlarken; o yıl dereceye giren projelerin katkılarının büyüklüğünü dikkate alır.
 
 
ÖDÜL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
 
Şirketler tarafından seçilen proje dosyalarının ve sunumlarının Ödül Değerlendirme Komitesine teslim edilmesi: 2 Mart 2009 (son Gün)
Proje Sahibi veya Proje Takımının sunumlarının yapılması: 9 Mart 2009 -17 Nisan 2009
Projelerin İncelenmesi (Gerekirse uygun Çalışma Grubu ile beraber): 16 Mart 2009 - 15 Mayıs 2009
Ödül Değerlendirme çalışmasının tamamlanması ve geniş katılımlı bir ödül töreni düzenlenerek ödül alan projelerin sunumlarının ardından ödüllerin verilmesi: 22 Haziran 2009
 
 
ÖDÜL DEĞERLENDİRME KOMİTESİNE SUNULACAK PROJELER 
 
Komiteye her şirket yılda en fazla 3 proje sunabilir.
Şirketler bu projeleri kendi belirleyecekleri değerlendirme kriterlerine göre şirket içinde yapılan projelerden seçeceklerdir. Ödül Değerlendirme Komitesi bu sürece katılmayacaklardır.
Ödüle başvuran projenin 2007 veya 2008 yılında başlanmış fakat her durumda 2008 yılı içinde tamamlanmış ve uygulamaya geçirilmiş olması şarttır. 31 Aralık 2007 öncesi tamamlanıp uygulamaya konmuş projeler bu dönem ödül kapsamı dışındadır.
2008 yılı içinde uygulamaya konup fakat verilerin kesinleşmediği (ispatlanmadığı) projeler Ödül Programına alınmayacaktır. Bu tür projeler bir sonraki yıl ödülüne başvurabilirler